ओएमसी इनिन्रूड / जॉनसन "टर्बो जेनेट" आउटबोर्ड मोडेल संख्याहरू

90 HP 1994 90JEERA पार्ट्सका लागि पसल
90 HP 1995 90JEEOB पार्ट्सका लागि पसल
115 HP 1994 115JEERA पार्ट्सका लागि पसल
115 HP 1995 115JEEOB 115TJEOA पार्ट्सका लागि पसल
115 HP 1996 115TJEDB 115TJEDP पार्ट्सका लागि पसल
115 HP 1997 115TJEUC पार्ट्सका लागि पसल

.

विषय द्वारा DanetsoftDanang Probo Sayekti प्रेरित Maksimer