आउटबोर्ड मोटर मोडेल नम्बर इइन्रूड / जॉनसन / ओएमसी एक्सएनमक्स - एक्सएनएक्स

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (1.2 देखि 5 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (5 देखि 9.9 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (9.9 देखि 15 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (एक्सएनएनएक्सएक्स एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (एक्सएनएनएक्सएक्स एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (25 देखि 30 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (30 देखि 40 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (40 देखि 50 सम्म)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (50 देखि 85 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (85 देखि 115 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी (115 देखि 150 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी एक्सएनमक्स - एक्सएनएक्स (एक्सएनक्स एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी एक्सएनमक्स - एक्सएनएक्स (1980 देखि 1999 सम्म)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी 1980-1999 (200 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी 1980-1999 (225 एचपी)

इनिन्रूड / जॉनसन / ओएमसी 1980-2005 (235 HP देखि 300)

.

विषय द्वारा DanetsoftDanang Probo Sayekti प्रेरित Maksimer